Studieboeken

Helen Parkhurst € 24,95
Helen Parkhurst

Helen ParkhurstGrondlegster van het daltononderwijs.Drs. René Berends is werkzaam aan de pabo van Saxion in Deventer. Hij is daltonopleider en doet, als lid van de kenniskring van het daltonlectoraat, onderzoek naar daltononderwijs.Er is in Nederland een toenemende belangstelling voor het gedachtegoed van het daltononderwijs. Voor veel ouders, leerkrachten en schooldirecteuren bieden de principes van deze vorm van vernieuwingsonderwijs richting bij de verdere ontwikkeling van hun school.De oorsprong van het daltononderwijs ligt in Amerika. Ruim honderd jaar geleden, in de herfst van 1904, begon Helen Parkhurst haar onderwijscarrière op het platteland van Wisconsin. Zij leerde haar leerlingen zelfstandig aan taken te werken, die zij in vrijheid en naar eigen inzicht mochten plannen en uitvoeren en waarbij ze elkaars hulp en de hulp van de leerkracht mochten inschakelen. Sindsdien is het daltononderwijs geëvolueerd, maar de essentie van wat Parkhurst beoogde, is gebleven. Met het stijgen van de populariteit van het daltononderwijs groeit ook de behoefte aan informatie over het leven van Parkhurst, haar ideeën en over haar eigen onderwijsexperimenten. Deze biografie wil in die behoefte voorzien. Er wordt een beeld geschetst van een vrouw die het kind een stem wilde geven en daarin slaagde door haar onvermoeibaarheid en krachtige persoonlijkheid. Maar die gedrevenheid leidde ook tot conflicten, desillusies en teleurstellingen.NBD BiblionRecensie door Ir. J. BulensSaxion Dalton University Press, 2011 - 256 pag : ill; 23 cm Helen Parkhurst ( 1884-1973) wordt gezien als de grondlegster van het Daltononderwijs. In haar leven zette zij zich in voor het verkennen van de wijze waarop kinderen leren. Zij richtte zich op vrijheid en zelfstandigheid en op de intellectuele, sociale en morele groei van ondernemende jongeren. Daarin is het Daltonplan een expressie van haar persoonlijkheid. Ze schrijft geen methode of systeem. Maar in het uitdragen van haar visie is ze zo stellig dat er soms autoritaire trekjes hoorbaar zijn. Zij ontmoet ook Maria Montessori (1870-1952). In dit contact ontstaat spanning omdat Montessori meer gericht is op de persoon van de leerling. Vanaf 1920 breidt Daltononderwijs zich over de hele wereld uit. Dan schrijft Parkhurst het boek "Education on the Daltonplan (1922). Na de breuk met Montessori wijdt Parkhurst zich aan radio- en televisie-uitzendingen gericht op delinquentie en religieuze beleving. De schrijver is pabo-docent en doet onderzoek naar de bronnen van het Dalton-onderwijs. Een goed en uitvoerig geschreven boek met literatuurlijst en veel notities, Bestemd voor onderwijsmensen.

Dalton Plan € 24,95
Dalton Plan

Met bijna vierhonderd scholen is het daltononderwijs de omvangrijkste vernieuwingsrichting in Nederland. De oorsprong is Amerikaans: het Dalton Planvan Helen Parkhurst uit het begin van de twintigste eeuw. Hoe zagen de praktijken de theorie van Dalton Plan eruit? En welke praktijken en theorieën zijnvan invloed geweest op de ontwikkeling ervan? We onderzoeken de oorsprongvan het daltononderwijs: het ontstaan, de aard en de verantwoording van hetDalton Plan. De aandacht gaat vooral uit naar de achtergronden in de filosofie,de biologie, de psychologie en de pedagogiek, onder meer naar de relatie metde ideeën van Montessori en Dewey en met het efficiency-denken.Het onderzoek zet het werk van Parkhurst in een nieuw licht. Het ?herschrijft?haar onderwijspedagogiek. De traditionele interpretatie in termen van de drieprincipes (vrijheid, samenwerking en zelfstandigheid) is aan revisie toe.Dit is de eerste uitgave in een reeks boeken over daltononderwijs. Na deze historisch-theoretische studie komen er onder meer een biografie van Parkhurst,een geschiedenis van het daltononderwijs in Nederland en boeken over daltondidactiek, onderwijseffectiviteit en de taken van de school.

Daltononderwijs in Nederland € 24,95
Daltononderwijs in Nederland

Onder leiding van professor Philip Kohnstamm onderzoekt een onderwijscommissievan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1924 het daltononderwijs in Engeland. De commissieleden doen enthousiast verslag over de brede persoonsontwikkeling die de onderzochte scholen voorstaan en de flexibele wijze waarop het onderwijs is georganiseerd. Op basis van haar ervaringen stelt de commissie voor het volksonderwijs in Nederland inhoudelijk en organisatorischte vernieuwen. Nog in hetzelfde jaar leidt hun rapportage tot de opzet van de eerste daltonexperimenten in Nederland. Sindsdien maakt het daltononderwijsdeel uit van het Nederlandse onderwijsbestel.Daltononderwijs in Nederland schetst de geschiedenis van het Nederlandse daltononderwijs vanaf de eerste experimenten uit 1924 tot nu. Tegenwoordig blijkt het daltononderwijs zeer succesvol - er zijn ruim 400 daltonscholen in Nederland -, maar dat is in haar 90-jarige historie niet altijd het geval geweest.Daltononderwijs in Nederland beschrijft de ideeënwereld van de daltonpioniersen de pragmatiek van de daltonpraktijk in een viertal periodes (1924-1940,1940-1945, 1945-1979 en 1979-2014) en verklaart de 'ups' en 'downs' vandeze traditionele vernieuwingsbeweging in de tijd aan de hand van een vijftalfactoren: tijdgeest, pioniers en gebruikers, de rol van de overheid, ontwikkelingen in de theorie en wetenschap en opbouw van een organisatie.René Berends en Luuck Sanders zijn werkzaam aan de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion in Deventer als hoofddocent en onderzoeker. Beiden zijn ook daltonopleider.Nederlandse Dalton VerenigingRecensie door Paul MeuweseBleef het in de jaren 20 van de vorige eeuw bij experimenten, tegenwoordig is daltononderwijs niet meer weg te denken in Nederland. Op ongeveer 400 scholen krijgen bijna 100.000 leerlingen les in de geest van Helen Parkhurst. "Met de westenwind" die zo vaak lage drukgebieden, storm en regen brengt, is in de twintiger jaren ook iets goeds komen overwaaien: daltononderwijs, dat "door haar open houding geneigd is om vernieuwende werkvormen, inzichten en ideeën te omarmen en te adopteren." Berends en Sanders onderzoeken wat er in de praktijk terecht komt (en kwam) van de pragmatische ideeën en werkwijzen van Helen Parkhurst die zij, toen ze al jaren werkte, beschreef in het Dalton Plan. Een andere intrigerende vraag is waarom daltononderwijs in Nederland wel van de grond kwam, maar elders niet. (De belangstelling over de grenzen groeit wel.) Zoals vandaag de dag in menig daltonschool wordt omgegaan met het onderwijs is helemaal in de geest van haar grondlegster; onderzoeken, experimenteren, proberen en het goede behouden. En dat is niet van de ene op de andere dag uit de lucht komen vallen. Reflecteren en evalueren - nu kernwaarden - liggen ten grondslag aan het evolueren. Om het heden beter te begrijpen is kennis van het verleden van waarde. Na inleidende woorden en een schets van Helen Parkhurst als opmaat nemen de auteurs ons mee in de negentigjarige geschiedenis. Die verdelen ze in vier perioden. Eerst de periode van 1924 tot 1940, een tijd waarin internationaal met vernieuwingen in het onderwijs werd geëxperimenteerd, de periode van WOII, waarin het onderwijs in Nederland tamelijk ongemoeid is gelaten door de bezetter, de periode van de jaren 50 tot met 70 waarin de relatie onderwijs en opvoeding een rol ging spelen en daltononderwijs op sterven na dood was en ten slot de jaren vanaf 1980 tot heden waarin daltononderwijs in Nederland explosief groeide van 0,3% (25 scholen) tot 5% (400 scholen) van het totale onderwijsaanbod in Nederland. Elk hoofdstuk geeft een karakterschets van het onderwijs in het algemeen in de behandelde periode, verhaalt over de ontwikkelingen in het daltononderwijs in het bijzonder en meldt over de praktijk. Tot besluit van een hoofdstuk vatten de auteurs het samen en geven ze een analyse. De auteurs onderzoeken hoe tijdgeest, pioniers en gebruikers, de overheid, ontwikkelingen in theorie en wetenschap en organisatie al dan niet samenvielen en er zo voor zorgden dat vernieuwingen werden gestimuleerd of juist afgeremd. Dit 'geschiedenisboek' geeft een beeld van een negentigjarige zoektocht naar de essentie, principes en uitgangspunten van daltononderwijs. We ontdekken dat de zoektocht niet heeft geleid tot een star vastleggen in regels en afspraken hoe het onderwijs geregisseerd moet worden. Net zo goed als de kernwaarden vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken gelden voor leerlingen, dienen ze door leraren en scholen beleden te worden. Heden ten dage is daar nog steeds ruimte voor in de Nederlandse daltonscholen. Geschiedenis beschrijven gaat nu eenmaal niet zonder jaartallen te noemen en feiten te benoemen. De auteurs zijn er desondanks in geslaagd 'ons' stukje historie op een leesbare manier te brengen.NBD BiblionRecensie door Mart SeerdenGoed gedocumenteerd boek over de geschiedenis van negentig jaar Daltononderwijs in Nederland. Terwijl grondlegster Helen Parkhurst begin vorige eeuw aanvankelijk Maria Montessori ondersteunde bij het verbreiden van hààr gedachtegoed in de Verenigde Staten, ontstond in het plaatsje Dalton rond 1922 het eerste Dalton Plan. De experimenten van Parkhurst vonden op veel plaatsen in de wereld navolging, ook in Nederland. Kenmerkend voor haar onderwijsvisie is: inspelen op het natuurlijke initiatief dat kinderen eigen is, individueel werken - maar ook samenwerken, kinderen zouden niet moeten napraten wat door anderen wordt voorgepraat; onderwijstaken en -opdrachten mogen niet verworden tot gedachteloos productiewerk, maar moeten de nieuwsgierigheid en de exploratiedrang van kinderen voeden en juist betekenisvol zijn. Gedurende de negentig jaar kende de Daltonbeweging (in Nederland) ups en downs. Op dit moment zijn er ca. 400 Daltonscholen actief in Nederland, hoewel Daltonachtig gedachtegoed, zelfs in 'opbrengstgericht onderwijzend Nederland', op veel reguliere scholen gepredikt en (deels) gebezigd wordt. De geschiedenis wordt helder gepresenteerd en is inhoudelik enigszins specialistisch. De auteurs zijn goed ingevoerd in het onderwerp. Met goede literatuurverwijzing en eindnoten.

Reflectie in het daltononderwijs € 24,95
Reflectie in het daltononderwijs

In het onderwijs wordt in toenemende mate belang gehecht aan reflectie. Veelal gebeurt dit in het kader van een beweging in het onderwijs richting meer leerlinggericht onderwijs, waarbij leren door ervaren in plaats van leren door directe instructie centraal staat. Om te leren van ervaringen, is reflectie cruciaal. Het daltononderwijs staat een brede persoonsontwikkeling voor, waarbij leerlingen op school proefondervindelijk het gedrag leren dat benodigd is om (later) een zelfverantwoordelijke, sociale en kritisch-denkende burger te zijn. Reflecteren op wat je denkt, voelt, wilt en doet en van die reflectie leren is daarbij essentieel. Reflectie in het daltononderwijs, geschiedenis, praktijk en onderzoek beschrijft de wijze waarop er in de loop der tijd invulling is gegeven aan reflectie in het daltononderwijs, hoe dat op het moment in de daltonpraktijk gebeurt en hoe reflectie volgens onderwijswetenschappelijk onderzoek moet worden ondersteund en gestimuleerd wil het effectief bijdragen aan het leren op leerling-, leraar- en schoolniveau. Het eerste hoofdstuk geeft weer hoe in het Dalton Plan van Helen Parkhurst, de grondlegster van het daltononderwijs, al sprake is van een reflectieve grondhouding. In het tweede hoofdstuk wordt het reflecteren in de huidige daltonpraktijk beschreven. Daarbij wordt uitgegaan van een inventariserend onderzoek dat onder leraren in zowel het primair als het voortgezet onderwijs is uitgevoerd naar de praktijk van reflecteren op daltonscholen. In hoofdstuk 3 worden, op basis van een systematische inventarisatie van het onderzoek naar reflectie, een aantal pedagogisch-didactische richtlijnen voor het doelmatig ondersteunen en stimuleren van reflectie gegeven. Het afsluitend hoofdstuk biedt een terugblik op en een beschouwing over de drie eerdere hoofdstukken. Aan de vier hoofdstukken hebben de volgende auteurs meegewerkt. René Berends, Mirjam Pierik-Zwaal en Patrick Sins zijn werkzaam bij het lectoraat Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing bij de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion in Deventer; Berends is hoofddocent, onderzoeker en daltonopleider, Pierik-Zwaal onderzoeker en Sins lector. Ruud Welten is als filosoof verbonden aan Tilburg University en is lector Ethics and Global Citizenship van het kenniscentrum Hospitality van Saxion in Deventer en Joseph Kessels is hoogleraar opleidingskundig leiderschap, verbonden aan het Welten Instituut van de Open Universiteit en hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit Twente.

Focus op dalton € 44,95
Focus op dalton

In haar negentigjarige geschiedenis in Nederland is het daltononderwijs nog nooit zo populair geweest als aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Schoolteams en ouders omarmen het daltonprofiel omdat het modern, eenentwintigste-eeuws onderwijs mogelijk maakt. Focus op dalton brengt dit onderwijs in beeld. Het biedt enerzijds achtergrondinformatie over de geschiedenis van het daltononderwijs, de organisatie van de daltonbeweging in Nederland en de daltonkernwaarden, anderzijds geeft het veel concrete beschrijvingen van de daltonpraktijk. Centraal staan de zes kernwaarden van daltononderwijs en het werken met de taak. Het uitgangspunt 'alle tijd is daltontijd' is daarbij een vernieuwende gedachte.Focus op dalton helpt bij het handelingsbekwaam worden als daltonleraar door de daltonpraktijk te beschrijven, maar ook door het waarom en het waartoe van die praktijk voor het voetlicht te brengen. Het boek zal in veel personeelskamers van daltonscholen een bron van inspiratie zijn om het daltonconcept verder uit te bouwen. Voor scholen die op weg zijn om daltonschool te worden zal het een belangrijke bron van kennis zijn. Focus op dalton geeft een totaalbeeld van daltononderwijs nu en in de nabije toekomst. Om die reden is het boek uitermate geschikt voor in de daltonwereld instromende leraren en studenten. Geïnteresseerde ouders kunnen in het boek meer te weten komen over het 'why, what and how' van daltononderwijs.René Berends en Hans Wolthuis zijn beiden werkzaam aan de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion in Deventer en als daltonopleider betrokken bij opleidingen, begeleidingstrajecten en netwerken voor pabo-studenten, daltonleraren, -coördinatoren en -directeuren in het land. Wolthuis is tevens lid van het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging en betrokken bij de professionalisering van daltonvisiteurs voor primair en voortgezet onderwijs. Berends is tevens als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing van Saxion.NBD BiblionRecensie door Jos DerksenWe kennen in Nederland een anal vernieuwingsbewegingen in het onderwijs: Jenaplan, Montessori, de vrije school en Dalton. Over de laatste vernieuwingsbeweging gaat "Focus op dalton". Alle aspecten die betrekking hebben op deze vorm van basisonderwijs komen aan de orde. Het boek is primair bedoeld als opleidingsboek voor de Nederlandse Dalton Vereniging. Maar het is prima bruikbaar voor lerarenopleidingen en geïnteresseerde ouders. Zeker omdat het Daltononderwijs nog steeds groeiende is. Het is een rijk geïllustreerd boek geworden met veel foto's van de geschiedenis en de huidige praktijk. In ieder hoofdstuk komen drie fictieve scholen aan bod waarmee het onderwerp wordt ingeleid. De volgende onderwerpen komen aan de orde: effectiviteit, reflectief, vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken, de taak, borging, dalton in de 21ste eeuw en geschiedenis en organisatie. Een bijzonder waardevol boek voor een complete beschrijving van dit onderwijstype. Jammer dat de relatie naar passend onderwijs niet expliciet aan de orde komt en de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

Samenwerken in het daltononderwijs € 24,95
Samenwerken in het daltononderwijs

In dit boek zal samenwerken in het daltononderwijs vanuit een historische en empirische invalshoek kritisch onder de loep worden genomen. Het samenwerken van leerlingen was al bij Helen Parkhurst, de grondlegster van het daltononderwijs, een belangrijk gegeven. Zij noemde 'interaction of grouplife' haar tweede principe, waarbij de hoofdgedachte is dat leerlingen ongehinderd en gemeenzaam met elkaar en de leraren mogen samenwerken. De vraag, echter, is hoe dit idee zich verhoudt tot hoe er tegenwoordig over samenwerken binnen het daltononderwijs wordt gedacht en hoe hier op het moment invulling aan wordt gegeven. "Om na te gaan in hoeverre de invulling, die de huidige daltononderwijspraktijk aan het idee van samenwerken geeft, ook empirisch onderbouwd kan worden, zal ook de onderwijswetenschappelijke literatuur worden beschouwd, om te onderzoeken onder welke voorwaarden leerlingen effectief van en met elkaar kunnen leren."

Expeditie Dalton € 15,00
Expeditie Dalton

Expeditie Dalton is het eerste boek over daltononderwijs voor kinderen.Dit boek gaat over daltononderwijs. Als je daarover van alles wil weten, dan is dit boek precies iets voor jou! Het is ook slim om dit boek te lezen als je zelf nieuw bent op een daltonschool en je precies wilt weten wat je daar te wachten staat. En lijkt het je wat om op jouw daltonschool in de leerlingenraad te gaan zitten? Dan moet je dit boek echt lezen! Het boek is ook handig als je nieuwe kinderen met hun ouders, of andere gasten op school gaat rondleiden. Dan moet je natuurlijk wel wat over daltononderwijs weten. Er zijn natuurlijk nog veel meer redenen om dit boek te lezen. Misschien ben je wel nieuwsgierig naar ons. Wij zijn de hoofdpersonen in dit boek: Sanne en Maurice. Wij gaan in dit boek zelf op onderzoek uit. We ontdekken bijvoorbeeld waar daltononderwijs vandaan komt, wie het bedacht heeft, waarom het zo heet, wat precies de bedoeling is en hoe daltononderwijs eruit ziet. Bij dit boek hoort een website. Daar geven we je tips om op je eigen school zelf op onderzoek uit te gaan naar dalton. Er zijn ook tips om op een daltonschool lekker handig te werken en te leren. Als je met die tips aan het werk gaat, stellen we je voor om die te verzamelen in het eigen, echt handige daltonontdekschrift van de klas of van jezelf. Kijk maar eens op: www.expeditiedalton.nl.

Group Problem Solving As Citizenship Education € 24,95
Group Problem Solving As Citizenship Education

Policy makers in Europe pursue a specific participatory approach to citizenship education, based upon a particular idea of democracy and citizenship.Policy makers in Europe pursue a specific participatory approach to citizenship education, based upon a particular idea of democracy and citizenship. In this approach, schools are required to foster certain virtues such as solidarity, empathy and an active participation that will enhance social cohesion. The present study argues that such an approach to citizenship education holds three constraints, a practical one, a political one and a fundamental one: it is not feasible for implementation in schools (practical constraint); it doesn’t explicate and justify the theory of citizenship underlying its idea of ‘good citizenship’ (political constraint); it aims at ‘making’ a certain kind of citizen in order to solve society’s problems, instead of developing students’ autonomous thinking (fundamental constraint). This study develops and justifies an alternative participatory approach to citizenship education, based on the democratic principle of group problem solving. An important part of the justification is to show that the alternative approach meets the three constraints, the practical one, the political one and the fundamental one.

Dalton plan € 24,95
Dalton plan

Dr. Piet van der Ploeg lectures Philosophy of Education at the University of Groningen in the Netherlands. His research interests include the history of reform education and the philosophy of citizenship education. Apart from John Dewey, no American educational reformer has been as internationally successful and influential as Helen Parkhurst, the founder of Dalton education. In the 1920s and 1930s, Dalton education was spread throughout the world. At the moment the Netherlands is the country with the highest density of Dalton schools. Almost four hundred elementary schools (five percent of all) are Dalton schools. This historical and theoretical study gives an account of the practice and the theory of the Dalton Plan. Next it discusses the background and context of the Dalton Plan. It also compares the Dalton Plan to other critical and innovative approaches to education. Helen Parkhurst was herself not keen on historical and theoretical exercises. This study shows that historical and theoretical research is interesting nonetheless. It demonstrates the distinctiveness of Dalton education, for instance: *that learning by experience is not the same as learning by doing and that experience doesn't have the same role for Parkhurst as it does for other reformers; *that there are important differences between working with assignments in the Dalton Plan and working with materials in the Montessori Method; *that the Dalton Plan holds efficiency as its main objective, whilst at the same time opposing the efficiency-hype seen at the beginning of the twentieth century; *that the meaning of cooperation in the Dalton Plan is not the same as what we usually mean by this; *that Parkhurst's school as a community distinguishes itself from Dewey's school as a community; and *that freedom in the Dalton Plan is something other than freedom of choice.

Service Integration & Management (SIAM) Foundation € 59,95
Service Integration & Management (SIAM) Foundation

This book in Japanese introduces service integration and management (SIAM). Its contents are the source material for the EXIN BCS Service Integration and Management Foundation (SIAM™F) certification.This book, in Japanese, introduces service integration and management SIAM). Its contents are the source material for the EXIN BCS Service Integration and Management Foundation (SIAM™F) certification. It will be useful for anyone working in a SIAM environment, whether they are a customer, a service integrator or a service provider. Drawing on experiences from companies including Atos, Sopra Steria, Syniad IT, TCS, Kinetic IT and ISG, the book describes topics including the origins of SIAM, the different SIAM structures, roles, challenges, risks and more. Service integration and management SIAM™ is a management methodology that can be applied in an environment that includes services sourced from a number of service providers. SIAM supports cross-functional, cross-process, and cross-provider integration.

gratis

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan steeds nieuwe en uitdagende speelactiviteiten geeft deze map een krachtige ondersteuning. Begeleiders krijgen een schat aan ideeën aangereikt die met weinig geld en middelen zijn te realiseren. De ideeën zijn goed uitgewerkt en duidelijk beschreven. Tekeningen ondersteunen de uitleg en op de foto's is te zien hoe betrokken het spel is dat hierdoor ontstaat.Ieder idee is op één pagina uitgewerkt volgens een vast format. In de kantlijn is aangegeven welke materialen ervoor nodig zijn. De ideeën liggen dichtbij en de uitwerkingen zijn makkelijk realiseerbaar.De samenstellersAuteur: Greet Caminada is psychologe en pedagoge. Het jonge kind heeft altijd een belangrijke plaats gehad in haar werkzaamheden. Als voormalig kleuterleidster en hoofdleidster heeft ze haar knowhow ingezet bij een Pabo, een Landelijk Pedagogisch Studiecentrum en als redactielid van "De wereld van het jonge kind" een tijdschrift voor de onderbouw van de basisschool. Daarnaast heeft zij boeken en artikelen gepubliceerd.Fotografe: Marja van Delden was leerkracht en fotografe. Het jonge kind heeft altijd haar speciale aandacht gehad en de laatste jaren heeft ze zich ingezet voor kinderen die buiten spel staan. Deze ervaringen gebruikt ze nu in haar workshops over rijk buitenspelen, (www.kommee.com)De BuitenspeelmapRecensie door Henrike van den Hurck van www.kleuterklasse.nlMijn collega's en ik houden ons al een tijdje bezig met het 'speelplaatsvraagstuk'. We hebben een gigantisch groot schoolplein, weliswaar helemaal bestraat (op een enkele boom na) maar dat mag de pret niet drukken ;-) Ruimte genoeg dus voor allerlei activiteiten! Zo vermaken we ons met een fles badschuim op een raam, blazen we bellen, maken we reuzenspinnenwebben en hijsen we emmers omhoog aan een boomtak. Toch ben ik altijd op zoek naar interessante en vooral goedkope aanvullingen voor het buitenspel. Met deze prachtige map heeft Greet Caminada jaren geleden al een juweeltje afgeleverd en dankzij Marja van Delden is hij in september 2012 opnieuw uitgebracht. Hoera voor deze dames! De map zelf heeft een gezellige Boer Zoekt Vrouw - uitstraling en als je hem openslaat lacht een bloemetje je tegemoet. Sorry, mannelijke collega's, dit moest even :-) De map is ingedeeld in een aantal hoofdstukken, die met tabbladen van elkaar gescheiden zijn: (kosteloze) materialen, het benutten van de ruimte, spelletjes, werken met thema's en uitstapjes in de omgeving van de school. Het laatste hoofdstuk geeft handreikingen voor de organisatie van het buitenspel. Hoe deel je de speelplaats het beste in, waar laat je de materialen? Greet Caminada heeft het allemaal voor ons uitgeknobbeld, je hoeft het alleen nog maar uit te voeren. Omdat het onbegonnen werk is om een samenvatting te schrijven van 138 buitenspelsuggesties geef ik jullie een inkijkje in elk hoofdstuk. Maar pas op: 'gewoon' buitenspelen bestaat straks niet meer. Je bent gewaarschuwd. Hoofdstuk 1: Materialen Kosteloze materialen - Kleuters maken hun eigen speelgoed - Voor een dubbeltje op de eerste rang Aan het begin van dit hoofdstuk vind je meteen een uitgebreide materialenlijst waarvan je buitenspeelhart sneller gaat kloppen. Plastic flessen, puddingkuipjes, blikken en oude pannen, je kunt het zo gek niet bedenken of de Buitenspeelmap heeft er activiteiten over. Bij elk materiaal worden spelsuggesties en variatiemogelijkheden gegeven, waardoor je aan de onderwijsbehoeften van vrijwel alle kinderen tegemoet kunt komen. Ik beschouw mezelf als redelijk ervaringsdeskundig in het gebruik van kosteloos materiaal, maar ik moet bekennen dat ik bij het lezen van dit hoofdstuk meerdere malen dacht: 'Wat!? Waarom heb ik dat zelf nooit bedacht!' Of, zoals mijn collega Sep altijd zegt: 'Bril-jant!' :-) Hoofdstuk 2: Buiten goed benut Lijnen op de speelplaats - Natuurideeën - In de weer met het weer - Belangstellingshoek Lijnen. Elke speelplaats heeft ze, ofwel geschilderd ofwel tussen de tegels. Lijnen kunnen een grens aangeven (achter de lijn mag je niet getikt worden) of ze kunnen plaatsen verbeelden (de blauwe lijn is het water, binnen het vierkant is een huisje). Je kunt ze ook met stoepkrijt aanbrengen. Stoepkrijt is sowieso handig om te hebben, want al die spelletjes die in deze map staan (zoals de zeven, ja, zéven! verschillende hinkelbanen) wil je natuurlijk uitproberen en met het krijt kun je allerlei parcoursen en spelvelden uitzetten. Behalve uitgebreide beschrijvingen van wat je met lijnen kunt doen staan er ook duidelijke tekeningen en schema's bij die je zo over kunt tekenen. Dit hoofdstuk gaat ook dieper in op mijn eigen stokpaardje: natuur. Ook zonder groen schoolplein kun je behoorlijk wat van deze suggesties gebruiken. Het weer is altijd aanwezig en een dankbare bron van spelplezier! Hoofdstuk 3: Spelletjes (ingedeeld in verschillende spelsoorten) Voor wie het eeuwige Schipper Mag Ik Overvaren een beetje beu is: zoek niet verder. Zangspelletjes, balspellen, spellen met water (hoera!), je vindt ze in de map. Ook in dit hoofdstuk staat een verzamellijst zodat je snel kunt zoeken. Wat ik ook leuk vind is het overzicht van aftelversjes. Heerlijk retro, Iene Miene Mutte. Kleuters zijn er gek op. Hoofdstuk 4: Werken met thema's Ridders - Piraten - Circus - Vogels - Indianen (en nog een aantal meer) Iedere leerkracht werkt met thema's. Maar wist je dat die thema's buiten verder uitgespeeld kunnen worden? De Buitenspeelmap geeft activiteiten rondom de bovengenoemde thema's en daarmee krijg je flink wat inspiratie om je eigen thema's ook mee naar buiten te nemen. Je leert in elk geval anders kijken naar de materialen die je binnen je klas gebruikt. Waarom zou je het niet mee naar buiten nemen? Ik heb het dan natuurlijk niet over dure spullen met kleine onderdelen, maar veel dingen die ik in de klas heb liggen doen het prima als buitenmateriaal. Mijn wasmachinelekbak bijvoorbeeld is al gebruikt om bellen in te blazen, als moddertafel en als verzamelbak. Met Sinterklaas verstopten we pakjes op het schoolplein, in Wouter Kabouter zochten we sporen in het zand...mogelijkheden te over. Hoofdstuk 5: Uitstapjes in de omgeving van de school Dit is een kort hoofdstuk dat naar mijn idee vooral zorgt voor het 'op een andere manier kijken' naar je schoolomgeving. Bijna elke wijk is geschikt voor een mini-excursie. Ik ga zelf ook regelmatig met mijn groep de buurt in en we maken van alles mee. Is er een bouwplaats in de buurt? Er op af! Heeft er iemand een mooie tuin met veel bloemen en planten? Fototoestel mee en we zijn op weg! De Buitenspeelmap zet voor je op een rijtje waarop je moet letten als je een kleine excursie maakt en wat belangrijk is in de voorbereiding. Hoofdstuk 6: Een goed verloop van het buitenspel Dit is een praktisch gedeelte dat dieper ingaat op de organisatie. Hoe regel je het buitenspel zo dat het rust geeft en je er energie van krijgt? Welke knelpunten kun je verwachten en hoe los je die op? Hoe ruim je de materialen op en waar laat je ze? Ook de kinderen die extra aandacht nodig hebben, of dat nu om angstige, drukke of motorisch onhandige kinderen gaat, worden in de Buitenspeelmap niet vergeten. En om het feest compleet te maken staat op de allerlaatste bladzijde een lijstje met nuttige websites en boeken die je kunt gebruiken om je nog verder te verdiepen in de wondere wereld die buitenspelen heet. (Mijn weblog staat er helaas niet bij maar dat is vast een foutje ;-)) De Buitenspeelmap is een aanrader voor elke school. Hij kost 109 euro, maar dat is een schijntje als je bedenkt hoeveel geld je uitspaart als je geen duur buitenspeelmateriaal meer hoeft te kopen. Je (en met 'je' bedoel ik je school) kunt hem hier bestellen. Doen hoor, het is een aanrader! Marja van Delden, de initiator van de heruitgave van deze map, zet zich in om leerkrachten en kinderen meer plezier te geven tijdens het buitenspelen. Ze geeft met haar coaching- en adviesbureau Kommee workshops over rijk buitenspel. Op het congres 'Leve Het Jonge Kind' gaf zij de workshop 'De mooiste spel-ideeen liggen in de container'. Maar ook voor inspiratiesessie over onderwerpen als 'Groen doet goed', 'Jouw rol, buiten op het plein, doet er toe!', 'Buitenspelen en Meervoudige Intelligentie','Ook Bram met autisme doet mee' en 'Rekenen op de speelplaats' kun je bij Kommee terecht. Zoekt je school nog een kundige inspirator om het buitenspelen nieuw leven in te blazen? Neem dan eens een kijkje op Kommee.com!